Ravnanje z odpadki

Zakaj je potrebno odpadke ločevati?

Nekateri odpadki - kot so odpadna embalaža, odpadna električna in elektronska oprema, odpadne baterije in akumulatorji ter izrabljene gume -  so izdelani iz kakovostnih surovin, ki jih lahko recikliramo ter iz njih naredimo nove izdelke. Tako prihranimo naravne vire (drevesa, vodo, nafto, rudnine), v večini primerov pa je predelava tudi manj energetsko potratna kot pridobivanje primarne surovine.

Z ločenim zbiranjem in reciklažo odpadkov zmanjšamo delež odpadkov, ki končajo na deponiji. Tako se podaljša življenjska doba deponij, zmanjša pa se potreba po novih.


Kje lahko oddamo odpadke?

V Sloveniji lahko ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev oddamo na ekoloških otokih (embalaža, papir, steklo), na voljo pa je tudi 120 zbirnih centrov (informacije o njihovem obratovanju najdete na spletni strani družbe Slopak - www.slopak.si). Nekatere odpadke lahko oddamo tudi v trgovskih centrih (odpadne baterije, sijalke), pri vulkanizerju ob menjavi gum (izrabljene gume) in v lekarnah (odpadna zdravila).


 Tabela kam z odpadki


Ekološki otok 
je namensko označen prostor, kjer stojijo skupine zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Namenjeni so zbiranju odpadkov, ki se jih lahko reciklira. Na ekološkem otoku stojijo zabojniki za embalažo, papir in steklo ter zabojnik za biološke odpadke.


      
 

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij. Gre za urejen prostor, kjer je odpadkom namenjenih več velikih zabojnikov. Ti so opremljeni z napisom, kaj spada v določen zabojnik, da obiskovalci nimajo težav z razvrščanjem odpadkov. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.


Kaj lahko oddamo v zbirnih centrih?

-papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
-steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
-plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
-odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
-les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
-oblačila,
-tekstil,
-jedilno olje in maščobe,
-barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
-detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
-baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
-električno in elektronsko opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi, in
-kosovne odpadke.